Cassena Care

Rehabilitation Center, Physical Therapy

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Kòm yon rezidan nan etablisman sa a, lwa Eta a ak federal la garanti dwa ou yo. Etablisman sa a oblije pwoteje ak ankouraje

dwa ou. Dwa ou yo mete aksan sou diyite endividyèl ak oto-detèminasyon, ankouraje endepandans ou ak amelyore kalite lavi ou.

OU GEN DWA SA YO:

 • Pou egzèse tout dwa ou yo san anpèchman, presyon, diskriminasyon oswa reprezay.
 • Pou ou gen valè kòm yon moun, pou yo trete w ak konsiderasyon, diyite ak respè nan rekonèt tout valè ou.
 • Pou yo pran swen ou yon fason ki amelyore kalite lavi w, san imilyasyon, tizonnay oswa menas.
 • Pou ou pwoteje kont abi fizik, seksyèl, mantal ak vèbal, pinisyon kòporèl, eksplwatasyon finansye ak izòlman envolontè ki gen ladan kontrent fizik ak pwodui chimik pou ede w kalme.

FRÈ AK SÈVIS

 • Pou jwenn enfòmasyon alekri sou sèvis ak frè anvan ou antre nan mezon retrèt la ak nenpòt ki lè lè sèvis ak frè yo chanje.

Anplis:

 • Mezon retrèt la pa kapab mande yon frè admisyon minimòm si Medicare oswa Medicaid peye pou swen ou.
 • Pou moun k ap chèche admisyon nan mezon retrèt la, mezon retrèt la dwe di w (nan bouch ak alekri) epi montre enfòmasyon alekri sou fason pou aplike pou epi itilize avantaj Medicare ak Medicaid.
 • Mezon retrèt la dwe bay enfòmasyon tou sou fason pou jwenn yon ranbousman si ou te peye pou yon atik oswa yon sèvis, men akòz règ konsènan kalifikasyon Medicare ak Medicaid yo, yo konsidere li tankou yon bagay ki garanti.

ADMISSION

 • Resevwa yon avi admisyon ak avi detanzantan apresa ki liste atik ak sèvis yo asirans la pa garanti yo pral faktire w pou yo.

Etablisman an ka:

 • Mande epi egzije yon manm fanmi oswa reprezantan rezidan ki gen aksè legal nan revni oswa resous ou yo pou yo peye pou swen etablisman an epi siyen yon kontra, san yo pa pran responsablite pèsonèl.

TRANSFERE OSWA EGZEYATE

Yo pa kapab voye w nan yon lòt mezon retrèt oswa w kite mezon retrèt la sof si nenpòt nan bagay sa yo se verite:

 • Transfè a oswa egzeyat la nesesè pou byennèt ou epi yo pa ka reponn ak bezwen ou yo nan etablisman an.
 • Transfè a oswa egzeyat la apwopriye paske sante ou amelyore ase kidonk ou pa bezwen sèvis etablisman an bay yo ankò.
 • Sekirite moun ki nan etablisman an an danje akòz estati klinik ou oswa konpòtman ou.
 • Sante moun ki nan etablisman an ta ka an danje.
 • Ou pa reyisi, aprè yon avi ki rezonab ak apwopriye, pou peye pou (oswa pou yo peye anba Medicare oswa Medicaid) yon sejou nan etablisman an. Non-peman an aplikab si ou pa soumèt dokiman ki nesesè yo pou peman yon tyès pati oswa aprè tyès pati a, ikonpri Medicare oswa Medicaid, bay reklamasyon ou an refi epi ou refize peye pou sejou a.
 • Etablisman an sispann fonksyone.

Ou gen dwa:

 • Pou resevwa yon avi alekri nan delè 30 jou sou plan etablisman an ak rezon ki fè yo egzeyate w oswa transfere w, eksepte nan ka dijans.
 • Pou fè apèl kont yon transfè oswa egzeyat nan New York State Department of Health la.

DETÈMINASYON PÈSONÈL

 • Pou jwenn enfòmasyon sou dwa ou, ak tout règ ak règleman konsènan konduit ak responsablite rezidan yo pandan sejou ou nan etablisman an.
 • Pou yo ofri ou chwa ak pèmèt ou pran desizyon ki enpòtan pou ou.
 • Pou pran desizyon pèsonèl, tankou kisa pou mete, ki lè pou dòmi oswa ki jan pou pase tan lib.
 • Pou resevwa sèvis ak lojman rezonab pou bezwen ak preferans endividyèl yo.
 • Pou patisipe nan planifikasyon swen ak sèvis ou yo.
 • Pou bay pwòp tèt ou medikaman si sa apwopriye sou yon baz klinik.
 • Pou aksepte oswa refize swen ak tretman.
 • Pou jere pwòp finans pèsonèl ou, oswa pou yo toujou enfòme w sou finans ou si w chwazi kite etablisman an oswa yon lòt moun jere yo pou ou.
 • Pou refize fè travay oswa sèvis pou etablisman an.
 • Pou ou chwazi doktè ki pou trete ou.
 • Pou pataje yon chanm ak mari oswa madanm ou si ni mari ni madanm lan dakò ak aranjman an.
 • Resevwa yon avi admisyon ak avi detanzantan apresa ki liste atik ak sèvis yo asirans la pa garanti yo pral faktire w pou yo.
 • Resevwa yon deklarasyon anvan oswa nan moman admisyon ou nan etablisman an pou yo enfòme w sou dwa ou genyen pou

w fè don ògàn, tisi oswa tout kò ou, ak pa ki mwayen ou ka fè yon don konsa.

AKSÈ

 • Nan yon anviwonman ki an sekirite, pwòp, tankou lakay ou.
 • Pou resevwa èd si ou gen yon andikap sansoryèl.
 • Pou resevwa enfòmasyon nan yon lang ou konprann (pa egzanp, Panyòl, Bray).
 • Pou yo enfòme w san rezèv sou sèvis ki disponib ak pri ki gen rapò ak yo.
 • Pou yo enfòme w epi pou ou resevwa èd pou gen aksè nan avantaj Medicare oswa Medicaid yo.
 • Pou ou pa peye frè pou sèvis ou resevwa nan Medicaid oswa Medicare.
 • Pou gade dosye w yo epi resevwa kopi a yon pri rezonab.
 • Pou pèmèt medyatè yo gen aksè nan dosye medikal oswa pèsonèl ou yo, ki gen ladan dosye finansye si ou menm, oswa, lè sa apwopriye, responsab legal ou a oswa Mandatè Swen Sante ou yo te bay konsantman eksprime alekri pou divilgasyon sa a.
 • Pou konsève epi itilize byen pèsonèl yo.
 • Pou ou resevwa avi alavans sou nenpòt plan pou chanje chanm ou oswa kamarad chanm ou epi refize chanjman sa yo si se pou itilite anplwaye yo oswa si demenajman an se deyò yon pati diferan nan Mezon Retrèt la.
 • Pou òganize epi patisipe nan yon Konsèy Rezidan epi pou fanmi w òganize epi patisipe nan yon Konsèy Fanmi.
 • Resevwa sou demann, manje oswa pwodui alimantè ki tou prepare parapò ak restriksyon alimantè relijye tankou kosher ak halal.
 • Pou patisipe nan aktivite sosyal, relijye ak kominotè, ki gen ladan dwa pou vote.
 • Pou li rezilta dènye sondaj enspeksyon Eta a oswa Federal la ak plan etablisman an pou korije nenpòt vyolasyon.
 • Pou kontakte Medyatè ou a, oswa nenpòt avoka oswa ajans ki bay sèvis sante, sosyal, jiridik oswa lòt sèvis.

SWEN PÈSONÈL

 • Pou jwenn aksè egalego menjan ak tout moun ak bon jan kalite swen.
 • Pou yo enfòme ou davans sou swen ak tretman, ki gen ladan tout risk ak avantaj yo.
 • Pou resevwa swen adekwat ak apwopriye.
 • Pou yo enfòme ou sou tout chanjman nan eta sante ou.
 • Pou ou refize medikaman ak tretman.
 • Pou ou refize restriksyon chimik ak fizik.

VIZIT

 • Resevwa vizit reprezantan ajans sondaj eta a ak Biwo Medyatè Eta a pou Swen Alontèm.
 • Resevwa vizit fanmi, zanmi ak lòt moun ou chwazi ak nan moman ou chwazi li a.
 • Resevwa vizit òganizasyon oswa moun ki bay sèvis sante, sosyal, jiridik oswa lòt sèvis.
 • Pou ou refize vizitè.

VI PRIVE

 • Pwoteksyon Vi prive pandan swen ak tretman yo.
 • Pwoteksyon Vi prive konsènan enfòmasyon pèsonèl ak medikal ou yo.
 • Resevwa vizit prive ak san limit avèk nenpòt moun ou chwazi, an pèsòn ak nan telefòn.
 • Voye ak resevwa kourye lapòs san anpechman.
 • Pwoteksyon Vi Prive ak konfidansyalite konsènan zafè medikal, pèsonèl ak finansye.

PLENT 

 • Pou eksprime doleyans oswa plent konsènan swen oswa sèvis san diskriminasyon oswa krent pinisyon.
 • Atann pou etablisman an mennen ankèt san pèdi tan epi eseye rezoud enkyetid ou yo.

Kontakte Medyatè a pou defann ka ou, san diskriminasyon oswa san ou pa pè sibi pinisyon. Pwogram Santralize pou Resevwa Plent Sou Zafè Sante Nan New York State DOH Health Nan Lapòs: NYSDOH DRS/SNHCP

MAILSTOP: CA/LTC EMPIRE STATE PLAZA ALBANY, NEW YORK 12237

Liy Dirèk pou Pote Plent: 1-888-201-4563

Faks: (518) 427-6561

Sit Entènèt: https://www.health.ny.gov/nursinghomecomplaints

Pwogram Medyatè Swen Alontèm (LTC Ombudsman